Voorwaarden

De formele lettertjes... ook die horen erbij.

Artikel 1. Definities

1.1.
Vergaderlocaties.nl: een handelsnaam van Media Publishers BV.
1.2.
Media Publishers BV: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75180650 en de leverancier van de Dienst.
1.3.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Media Publishers BV de Overeenkomst heeft gesloten.
1.4.
Dienst: Media Publishers BV stelt en houdt tegen betaling een platform (https://secure.vergaderlocaties.nl) voor Opdrachtgever beschikbaar waarmee Opdrachtgever zijn bedrijfsprofiel(en) op de Portaalsite(s) kan beheren.
1.5.
Overeenkomst: De overeenkomst tot gebruik van de Dienst.
1.6.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7.
Website: de website van Media Publishers BV “www.mediapublishers.nl”.
1.8.
Gebruiker: iedere gebruiker van de door Media Publishers BV ter beschikking gestelde aanvullende diensten, met inbegrip van de mogelijkheid tot het plaatsen van recensies bij Bedrijfspresentatie(s), op de Portaalsite(s).
1.9.
Bedrijfspresentatie: de online presentatie op de Portaalsite(s), onderdeel uitmakend van de Dienst.
1.10.
Portaalsite(s): de door Media Publishers BV geëxploiteerde online advertentiemedia, met inbegrip van, doch niet beperkt tot,
www.vergaderlocaties.nl en www.vergaderruimtes.nl.
1.11.
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Media Publishers BV en Opdrachtgever.
2.2.
De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Opdrachtgever van de Website, Dienst en Portaalsite(s).
2.3.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

3.1.
De door Media Publishers BV ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan,
behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1.
De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het elektronisch aanmeldproces op de Website heeft doorlopen, dan wel een ingevulde getekende Overeenkomst aan Media Publishers BV heeft geretourneerd, en de aanmelding door Media Publishers BV is geaccepteerd.
4.2.
Media Publishers BV heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst

5.1.
Media Publishers BV zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe kan Media Publishers BV aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee het profiel door Opdrachtgever kan worden geconfigureerd en beheerd.
5.2.
Media Publishers BV heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Media Publishers BV Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Media Publishers BV is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

6.1.
Opdrachtgever bepaalt welke informatie op het profiel met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Media Publishers BV heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat de door de Gebruiker en de door, of op verzoek van, Opdrachtgever geplaatste informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Media Publishers BV voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker en/of Opdrachtgever opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
6.2.
Mocht Media Publishers BV kennis hebben of tot het besef komen dat de informatie die Gebruiker en/of Opdrachtgever met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is en Opdrachtgever geen actie heeft ondernomen deze te verwijderen, dan zal Media Publishers BV direct handelen om de toegang tot de Dienst te ontzeggen dan wel de Overeenkomst beëindigen. Dit naar oordeel van Media Publishers BV. In geen geval zal Media Publishers BV aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.3.
Opdrachtgever dient de door Media Publishers BV aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. Media Publishers BV is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op het beheersysteem ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Media Publishers BV op de hoogte te stellen zodra hij een vermoeden heeft dat de gebruikersna(a)m(en) en/of wachtwoord(en) in handen zijn gekomen van onbevoegden. Media Publishers BV heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4.
Opdrachtgever stelt Media Publishers BV steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mail en overige gegevens welke in het elektronische aanmeldingsproces zijn opgegeven.
6.5.
Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Media Publishers BV mag worden verwacht van een zorgvuldig Opdrachtgever en beheerder van de Dienst. Media Publishers BV kan hiertoe per Portaalsite aanvullende Acceptatievoorwaarden opstellen, op grond waarvan de vorm waarin de informatie die via de Dienst door Opdrachtgever mag worden opgeslagen en/of uitgewisseld, wordt bepaald. Indien aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de Dienst, dan zullen deze door Media Publishers BV op de betreffende Portaalsite(s) worden gepubliceerd.
6.6.
Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Media Publishers BV zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Media Publishers BV tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 7. Onderhoud

7.1.
Media Publishers BV behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Media Publishers BV. Media Publishers BV zal zich inspannen om een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Media Publishers BV zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 8. Support

8.1.
Media Publishers BV zal Opdrachtgever telefonisch ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Daarnaast kan Opdrachtgever per e-mail een vraag stellen. Media Publishers BV zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1.
De hoogte van de vergoeding welke Opdrachtgever verschuldigd is voor de Dienst, is afhankelijk van de exacte samenstelling van de Dienst, de duur van de ten behoeve van de Dienst gesloten Overeenkomst en de Portaalsite(s) waarop Opdrachtgever de Dienst wenst te gebruiken dan wel activeren.
9.2.
De aan Media Publishers BV verschuldigde vergoeding voor de Dienst wordt telkens per duur van de Overeenkomst vooruit gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.3.
Alle door Media Publishers BV uit de Overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
9.4.
Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5.
De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.6.
In bovenstaande gevallen heeft Media Publishers BV voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Media Publishers BV vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1.
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, mede ten behoeve van de levering van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Media Publishers BV of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3.
Het is Media Publishers BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Media Publishers BV door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4.
Opdrachtgever blijft auteursrechthebbende van zijn of haar informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1.
Media Publishers BV aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2.
De totale aansprakelijkheid van Media Publishers BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst
is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150 Euro.
11.3.
Aansprakelijkheid van Media Publishers BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (Opdrachtgevers)gegevens en schade door Opdrachtgeversstagnatie, is uitgesloten.
11.4.
Buiten de in artikel 11.2 genoemde gevallen rust op Media Publishers BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Media Publishers BV.
11.5.
De aansprakelijkheid van Media Publishers BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Media Publishers BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Media Publishers BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Media Publishers BV in staat is adequaat te reageren.
11.6.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Media Publishers BV meldt.
11.7.
Opdrachtgever vrijwaart Media Publishers BV voor alle aanspraken van derden.

Artikel 12. Overmacht

12.1.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, van enig operator of internetservice- of accessprovider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, Opdrachtgeversstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Media Publishers BV door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Media Publishers BV kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1.
De Overeenkomst voor de Dienst wordt aangegaan voor de periode zoals door Opdrachtgever gekozen in het elektronisch aanmeldproces, dan wel voor de periode zoals gespecificeerd in de door Opdrachtgever getekende Overeenkomst. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, wordt de voor de Dienst gesloten Overeenkomst zonder opzegging steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als waarvoor de Overeenkomst is aangegaan. Door Opdrachtgever kan telkens tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de Overeenkomst via het elektronisch aanmeldproces tot stand is gekomen na 18 oktober 2011 is geen opzegtermijn van toepassing en kan door Opdrachtgever worden opgezegd tot op de laatste dag voorafgaand aan de datum waarop de Overeenkomst automatisch wordt verlengd.
13.2.
Opzegging door Opdrachtgever dient plaats te vinden via de door Media Publishers BV ten behoeve van de Dienst ter beschikking gestelde elektronische beheermodule (https://secure.vergaderlocaties.nl), dan wel per e-mail. De opzegging door Opdrachtgever is pas definitief als deze door Media Publishers BV per e-mail is bevestigd.
13.3.
De Overeenkomst kan door Media Publishers BV te allen tijde tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
13.4.
De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door Media Publishers BV worden beëindigd indien Opdrachtgever zich niet aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.5.
In geval van opzegging, zoals bedoeld in dit artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- intellectuele eigendomsrechten;
- openstaande vorderingen/betalingen;
- aansprakelijkheid.
Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Media Publishers BV op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan
maken.

Artikel 14. Wijzigingen AV

14.1.
Media Publishers BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3.
Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2.
Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
15.3.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amersfoort.
15.4.
Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Voorwaarden downloaden

Je kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden. Klik voor het downloaden van deze algemene voorwaarden in PDF-formaat op de volgende knop:

Voorwaarden downloaden

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust per e-mail, telefonisch of per post contact op met Media Publishers BV.

Media Publishers BV inzake Vergaderlocaties.nl
Postbus 1050
3800 BB  AMERSFOORT

Privacybeleid

Vergaderlocaties.nl hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy. Wij zorgen ervoor dat de informatie die je aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. In de tekst hierna geven wij je uitleg over de manier waarop Vergaderlocaties.nl de gegevens die je via de website verstuurt en kenbaar maakt verwerkt. Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze voorwaarden. Vergaderlocaties.nl raadt je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Vergaderlocaties.nl omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer toegelicht welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Eveneens wordt hierin aangeduid welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer je via Vergaderlocaties.nl een aanvraag doet. Op de website wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld dienen te worden voor het kunnen verwerken van je aanvraag. Voor de volledigheid en veiligheid worden in ieder geval je bedrijfsnaam, je telefoonnummer, het e-mailadres van de contactpersoon binnen je bedrijf en je IP-adres gevraagd en opgeslagen.

Wat doen wij met je gegevens?

Vergaderlocaties.nl vraagt je uitsluitend gegevens te in te vullen, wanneer deze benodigd of wenselijk zijn voor het juist kunnen uitvoeren van je verzoek. Zo geldt onder meer dat;

 • Je gegevens worden gebruikt om je verzoek en/of de door jouw verzonden berichten optimaal te kunnen behandelen;
 • Je gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze aan Vergaderlocaties.nl en/of de betreffende vergaderlocatie hebt afgestaan;
 • Vergaderlocaties.nl kan telefonisch en per e-mail contact met je opnemen, indien het doel van je aanvraag niet (geheel) duidelijk is en/of bij je aanvraag gegevens ontbreken;
 • Vergaderlocaties.nl kan je verzoeken de kwaliteit van de door de vergaderlocatie aan je geleverde service te beoordelen. Je deelname draagt bij aan de vorming van een objectief oordeel over de vergaderlocatie. De keuze voor deelname aan een dergelijk verzoek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend;
 • De gegevens van je aanvraag en/of aanvragen worden veilig opgeslagen in een database, met als doel de authenticiteit hiervan te kunnen beoordelen en je gegevens aan de vergaderlocatie over te kunnen dragen;
 • Gesprekken die je met onze Servicedesk voert kunnen worden opgenomen. Je wordt daar in dat geval altijd van tevoren over geïnformeerd;
 • Indien je in contact treedt met een vergaderlocatie, registreren wij je IP-adres ter voorkoming van misbruik van de website;
 • Indien je een beoordeling hebt geschreven over een vergaderlocatie, dan worden de gegevens van je beoordeling bij de betreffende vergaderlocatie op Vergaderlocaties.nl getoond. Welke bedrijfs- en/of persoonsgegevens je hierbij wilt tonen, kun je nauwkeurig zelf aangeven tijdens het beoordelen.
 • Wij kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn, indien je daarvoor toestemming geeft (door aan te geven dat je onze nieuwsbrief wenst te ontvangen).

Doorgifte aan verwerkers en derden

Vergaderlocaties.nl stelt je gegevens nooit, zonder jouw nadrukkelijke toestemming, beschikbaar aan derden, behalve:

 • aan de vergaderlocatie waarin je interesse hebt getoond door gebruikmaking van het aanvraagformulier;
 • aan vergaderlocaties die overeenkomen met je zoekprofiel, indien je ons verzocht hebt je te ondersteunen bij het zoeken van een geschikte vergaderlocatie;
 • als Vergaderlocaties.nl hiertoe wettelijk wordt verplicht;
 • indien dit noodzakelijk is ter bescherming van van je rechten en/of de rechten van Vergaderlocaties.nl.

Bewaartermijn en rechtsgronden

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen. Aan de verwerking van je gegevens liggen meerdere rechtsgronden ten grondslag, te weten; (1) je geeft toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens en (2) de persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor Vergaderlocaties.nl om de aanvraag te verwerken en te versturen.

Remarketing

Vergaderlocaties.nl verzamelt anonieme gebruikersinformatie voor het kunnen tonen van relevante banners en advertenties op externe websites. Je kunt deze 'tracking' desgewenst uitschakelen, door bij de instellingen in je internetbrowser te kiezen voor de 'Do Not Track'-voorkeur. Het instellen van deze voorkeur, zorgt er niet voor dat je geen advertenties meer te zien krijgt. Je voorkomt hiermee dat je 'relevante' advertenties te zien krijgt, van websites die je eerder hebt bezocht.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die je computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet al je gegevens opnieuw in hoeft te voeren.

Vrijwel alle websites maken gebruik van deze zgn. "cookies". In veel gevallen houdt de aanwezigheid van deze cookies verband met het kunnen bieden van (een) bepaalde functionaliteit(en) en/of het waarborgen van optimale gebruiksvriendelijkheid. In de tekst hierna geven wij je uitleg over de manier waarop Vergaderlocaties.nl cookies gebruikt.

Opgeslagen cookie-informatie

Tijdens je gebruik van Vergaderlocaties.nl wordt op meerdere manieren gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies houden verband met de functionaliteit en het kunnen optimaliseren van het gebruiksgemak. Zodra je bijvoorbeeld een zoekopdracht start, bewaren wij zeer tijdelijk de gegevens die je hebt ingevoerd in een zgn. 'sessie'. De in deze sessie opgeslagen informatie is niet persoonlijk en bevat dus geen gegevens die naar jou als persoon te herleiden zijn.

Soorten cookies

— Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om je voorkeuren te kunnen onthouden. Functionele cookies kenmerken zich door een 'functioneel' karakter. Feitelijk werkt de website niet of niet geheel naar behoren indien deze cookies niet kunnen worden opgeslagen.

— Andersoortige cookies
Naast de functionele cookies, worden er cookies geplaatst voor het kunnen optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Voor de registratie van de hiervoor benodigde webstatistieken wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Cookies weigeren

Je kunt uiteraard zelf beslissen of je cookies wenst te accepteren of wilt weigeren. Ook kun je er doorgaans voor kiezen, dat je internetbrowser je ervan op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je mogelijk de instellingen in je internetbrowser aan te passen.

 1. Aangezien de meeste internetbrowsers deze voorkeuren op een andere wijze toegankelijk hebben gemaakt, verwijst Vergaderlocaties.nl je naar het genaamd menu "Help" (ook wel "Voorkeuren" of "Instellingen") van je internetbrowser voor (meer informatie over) het wijzigen van je cookie-instellingen.
 2. Indien je bezwaar hebt tegen het plaatsen van cookies door Google ten behoeve van Google Analytics, dan kun je je hiervoor afmelden op: https://www.google.nl/policies/technologies/ads/.
 3. Indien je er de voorkeur aan geeft dat cookies niet langer dan je website-bezoek actief blijven, dan kun je ervoor kiezen je cookies na ieder website-bezoek op te schonen. Voor deze mogelijkheid verwijzen wij je naar het menu "Help" van je internetbrowser (zie hiervoor).

Verwijzing naar externe websites

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Het kan voorkomen dat deze website links bevat naar andere (externe) websites die niet worden beheerd door en/of eigendom zijn van Vergaderlocaties.nl. Indien je door het klikken op een dergelijke link op een andere website terecht bent gekomen, dan geldt de privacyverklaring van die website. Vergaderlocaties.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor inhoud van dergelijke websites noch voor (gevolgen van) de daarop van toepassing zijnde privacyverklaringen.

Beveiliging

Vergaderlocaties.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Op de website wordt gebruik gemaakt van SSL-certificaten met 256-bits encryptie, waardoor je data via een beveiligde verbinding met Vergaderlocaties.nl wordt uitgewisseld.

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van je persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien je een account aanmaakt op onze website, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons. Indien je een klacht wil indienen over Vergaderlocaties.nl met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens, dan kun je dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrief door in te loggen op je account, of door per e-mail contact op ons op te nemen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Vergaderlocaties.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2019.

Contactgegevens

Vergaderlocaties.nl (Media Publishers BV) is statutair gevestigd te Nijverheidsweg-Noord 60-13 (3812PM) Amersfoort en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75180650. Je kunt Media Publishers BV bereiken via het contactformulier en telefonisch via 033 - 888 24 20.

Plaatsingsvoorwaarden recensies Vergaderlocaties.nl

Vergaderlocaties.nl stelt je graag in de gelegenheid om reviews te schrijven over je zakelijke bijeenkomst bij op deze website gepubliceerde vergaderlocaties. Door je mening/ervaring te delen met andere bezoekers van Vergaderlocaties.nl, draag je bij aan de vorming van een publiekelijk oordeel/inzicht. We waarderen het dan ook heel erg als je de moeite neemt je ervaring met andere boekers te delen. Alle recensies worden door de redactie beoordeeld voordat ze op de site geplaatst worden. Het is van belang dat de review die je schrijft betrekking heeft op je zakelijke bezoek aan de betreffende vergaderlocatie. Daarnaast dient je review te voldoen aan enkele -hierna opgesomde- voorwaarden.

Niet toegestane uitingen:

Let er bij het schrijven van je review op dat deze vrij blijft van:

 • Persoonlijke informatie (van derden), waaronder telefoonnummers of e-mailadressen;
 • Godslastering, obsceniteiten, grove opmerkingen, racistisch, bedreigend en/of kwetsend commentaar;
 • Woorden en/of zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen ("schreeuwen");
 • Opmerkingen over de beschikbaarheid van de vergaderlocatie;
 • Opmerkingen van misleidende en/of onwettelijke aard;
 • Commerciële boodschappen (teksten, advertenties en links van promotionele of commerciële aard);
 • Commentaar dat geen betrekking heeft op je ervaring met de betreffende vergaderlocatie (irrelevante bijdragen);

Redactioneel toezicht:

Je mag je ervaring slechts eenmaal in de vorm van een review plaatsen bij de betreffende locatie. De redactie behoudt zich het recht voor om recensies tekstueel te redigeren of te verwijderen, indien deze naar haar interpretatie niet voldoen aan deze plaatsingsvoorwaarden

Strekking publicatierecht

Als recensent geef je Vergaderlocaties.nl het publicatierecht op de door jouw geplaatste informatie op de site. Het publicatierecht beperkt zich tot informatie behorend tot jouw recensie(s) op websites die onder het beheer vallen van Media Publishers BV.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze plaatsingsvoorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze plaatsingsvoorwaarden, neem dan gerust via het contactformulier, telefonisch of per post contact op met Media Publishers BV.
Media Publishers BV inzake Vergaderlocaties.nl
Postbus 1050
3800 BB  AMERSFOORT